text

Nicht heiss, nicht kalt: Formate der Beteiligung nach McLuhan

14.06.08

In: de Kerckhove, Leeker, Schmidgt (Hg.): Mc Luhan neu lesen. transcript, Bielefeld 200 S.285-290